หน้าหลัก

โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนและเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพรุลานควายอย่างยั่งยืน

          โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนและเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพรุลานควายอย่างยั่งยืน เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพรุลานควายอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเคารพและเชื่อมั่นในสิทธิตนเองที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายรวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่สำคัญในการกำหนดแนวทางและวางแผนการพัฒนาและฟื้นฟูพรุลานควายอย่างยั่งยืน ตลอดจนจัดทำระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินสถานภาพทรัพยากรและชุมชนเพื่อติดตามและเฝ้าระวังในระยะยาว

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและหน่วยงานในท้องถิ่นให้มีความตระหนักรู้ และอนุรักษ์ ฟื้นฟู พรุลานควายอย่างมีส่วนร่วม
 2. เพื่อสร้างเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการพรุลานควายอย่างยั่งยืน
 3. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางการติดตามตรวจสอบพื้นที่และบริหารจัดการพรุลานควายอย่างเหมาะสม

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี (กุมภาพันธ์ 2564 -มกราคม 2566) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จำนวน 4,999,620 บาท
ที่มา: https://bit.ly/3oDsAc2
ภาพถ่ายพรุลานควาย

พื้นที่เป้าหมาย

 1. บ้านโต๊ะพราน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 2. บ้านจารังตาดง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 3. บ้านสาเมาะและป่าบอน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 4. บ้านเกาะ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 5. บ้านตะลาแน หมู่ที่ 3 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 6. บ้านบูเก๊ะจือฆา หมู่ที่ 5 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะล
 7. บ้านแลแวะ หมู่ที่ 2 ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1 : 50,000 พ.ศ. 2539
ที่มา: ภาพประกอบ : Google earth
แผนที่แสดงพื้นที่ดำเนินโครงการ
ข่าวและกิจกรรม

ทำฝายมีชีวิต บ้านบือราแง ตำบลน้ำดำ

ในพื้นที่บ้านบือราแง ตำบลน้ำดำ ได้มีปัญหาระบบการจัดการน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน ในพื้นที่สวนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาจึงต้

อ่านต่อ...

กลุ่มเลี้ยงวัวควาย ศึกษาดูงานการปลูกหญ้า

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 สมาชิกกลุ่มเลี้ยงวัวควายบ้านตาลาแน จำนวน 5 คน ได้เดินทางไปศีกษาการปลูกหญ้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาห

อ่านต่อ...

ขอเชิญประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ

โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนและเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพรุลานควายอย่างยั่งยืน https://phrulankhway.net/new/

 • เว็บไซต์พรุลานควาย
 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) พื้นที่พรุลานควาย
 • ระบบพรุลานควายเสมือนจริง (Virtual Learning Phrulankhway)

“ความคิดเห็นของท่านมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศพรุลานควายให้ดียิ่งขึ้น”